Naše študijné odbory sú určené chlapcom i dievčatám, ktorí:

- chcú stráviť najkrajšie roky svojho života v harmónii s prírodou v prírodne krajinárskom parku s rozlohou 13 ha v komplexne vybavenej škole (odborné učebne, výpočtová technika, Školský internát, Školská jedáleň, športoviská, posilňovňa, skleníky a pod.), s dostatkom možností na sebarealizáciu, reprezentáciu svojho talentu, ale i na vykonávanie praktického vyučovania nielen v škole, ale i v súkromnom sektore,

- sa chcú vzdelávať v odbore, vyučiť sa remeslu, a tak sa kvalitne pripraviť na trh práce a byť na pracovnom trhu uplatniteľní,

- ale aj záujemcom, ktorí chcú nadobudnúť novú odbornú kvalifikáciu a získať tak možnosť širšieho uplatnenia sa na trhu práce po zrelom uvážení a získaní viacerých životných, resp. pracovných skúseností.

4-ročné študijné odbory - stupeň vzdelania ISCED 3A:


4211 M

ZÁHRADNÍCTVOso zameraním na:
· 17 VIAZAČSTVO A ARANŽÉRSTVO
· 26 SADOVNÍCKA A KRAJINÁRSKA TVORBA

4239 M FLORISTIKA


Uvedené študijné odbory poskytujú žiakom úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne), dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške.

Po získaní takéhoto vzdelania môže absolvent pokračovať:

· v 2-ročnom pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu odboru záhradníctvo so zameraním na záhradnú a krajinársku tvorbu a získať tak záverečnú pomaturitnú skúšku,

· v akomkoľvek vysokoškolskom štúdiu alebo vo vysokoškolskom štúdiu záhradníctva a krajinného inžinierstva či krajinnej a záhradnej architektúry na vysokých školách:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Mendělova univerzita v Brne, s detašovaným pracoviskom v Lednici.


Podmienky prijatia:

· úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy,
· bez prijímacej skúšky - uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %,
· prijímacia skúška - písomný test zo slovenského jazyka a literatúry a z biológie,
· umiestnenie žiaka v predmetových olympiádach a súťažiach, aktivity v oblasti ekológie, prírodovednej oblasti, iné aktivity súvisiace s odborom vzdelávania (aranžovanie, tvorivé dielne, šikovné ruky a pod.), mimoškolská činnosť, krúžky,
· posúdenie záujmu o štúdium zvoleného odboru,
· prospech v ZŠ,
· celoslovenské Testovanie 9.