3-ročné pomaturitné štúdium - stupeň vzdelania ISCED 5C:

4221 Q VIDIECKA TURISTIKA

Uvedený študijný odbor je určený pre absolventov stredných odborných škôl a gymnázií, ktorí štúdium ukončili maturitnou skúškou a chcú získať novú kvalifikáciu, rozšíriť si svoje obzory. Študijný odbor poskytuje študentom vyššie odborné vzdelanie, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a dokladom o získanej kvalifikácii je absolventský diplom s titulom DiS. - diplomovaný špecialista.

Podmienky prijatia:

· úspešné absolvovanie 4-ročného študijného odboru s maturitou,
· bez prijímacích skúšok.

Po získaní takéhoto vzdelania môže absolvent pokračovať:

· v akomkoľvek vysokoškolskom štúdiu alebo vo vysokoškolskom štúdiu záhradníctva a krajinného inžinierstva či krajinnej a záhradnej architektúry na vysokých školách.

Špecialista vidieckej turistiky poskytuje rekreačné aktivity v prostredí vidieka podľa miestnych podmienok s návratom k prírode, poľnohospodárstvu, tradíciám a ekológii. Vidiecka turistika je modernou službou patriacou do cestovného ruchu, ktorá prináša financie, ale na druhej strane i oddych a poznanie.
Kto chce pracovať v oblasti vidieckej turistiky, má mať vzťah k prírode, záujem o kultúru, históriu, tradície a spoločenský život. Je to povolanie pre ľudí, ktorí uspokojujú rekreačné potreby a záujmy turistov, pracujú v službách cestovného ruchu či turistických informačných centrách. Často sa vytvárajú vlastné podnikateľské aktivity v tejto oblasti.

Ak chcete pracovať v oblasti vidieckej turistiky:
· vyberte si 3-ročné pomaturitné štúdium 4221 Q vidiecka turistika, ak ste ukončili SŠ s maturitou.