Naše učebné odbory sú určené chlapcom i dievčatám, ktorí:

- chcú stráviť najkrajšie roky svojho života v harmónii s prírodou v prírodne krajinárskom parku s rozlohou 13 ha v komplexne vybavenej škole (odborné učebne, výpočtová technika, Školský internát, Školská jedáleň, športoviská, posilňovňa, skleníky a pod.), s dostatkom možností na sebarealizáciu, reprezentáciu svojho talentu, ale i na vykonávanie praktického vyučovania nielen v škole, ale i v súkromnom sektore,

- sa chcú vzdelávať v odbore, vyučiť sa remeslu, a tak sa kvalitne pripraviť na trh práce a byť na pracovnom trhu uplatniteľní,

- ale aj záujemcom, ktorí chcú nadobudnúť novú odbornú kvalifikáciu a získať tak možnosť širšieho uplatnenia sa na trhu práce po zrelom uvážení a získaní viacerých životných, resp. pracovných skúseností.

 

3-ročné učebné odbory - stupeň vzdelania ISCED 3C:

4569 H VIAZAČ-ARANŽÉR KVETÍN
4571 H ZÁHRADNÍK


Uvedené učebné odbory poskytujú žiakom stredné odborné vzdelanie (sekundárne), dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o záverečnej skúške a dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list.

Po získaní takéhoto vzdelania môže absolvent pokračovať v 2-ročnom nadstavbovom štúdiu odboru záhradníctvo a získať tak maturitnú skúšku.

Podmienky prijatia:

· úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy,
· bez prijímacej skúšky.