2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium - stupeň vzdelania ISCED 4A:

16 ZÁHRADNÁ A KRAJINÁRSKA TVORBA

4211 N

ZÁHRADNÍCTVO - so zameraním na:
·16 ZÁHRADNÁ A KRAJINÁRSKA TVORBA
· 17 VIAZAČSTVO A ARANŽÉRSTVO


Uvedené študijné odbory sú určené pre absolventov stredných odborných škôl a gymnázií, ktorí štúdium ukončili maturitnou skúškou a chcú získať novú kvalifikáciu, rozšíriť si svoje obzory. Študijný odbor poskytuje študentom úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne), dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške.

Podmienky prijatia:
· úspešné absolvovanie 4-ročného študijného odboru s maturitou,
· bez prijímacích skúšok.

Po získaní takéhoto vzdelania môže absolvent pokračovať:

· v akomkoľvek vysokoškolskom štúdiu alebo vo vysokoškolskom štúdiu záhradníctva a krajinného inžinierstva či krajinnej a záhradnej architektúry na vysokých školách.
Prihlaska na pomaturitné štúdium

stiahnut prihlaska1 a prihlaska2