Naše študijné odbory sú určené chlapcom i dievčatám, ktorí:

- chcú stráviť najkrajšie roky svojho života v harmónii s prírodou v prírodne krajinárskom parku s rozlohou 13 ha v komplexne vybavenej škole (odborné učebne, výpočtová technika, Školský internát, Školská jedáleň, športoviská, posilňovňa, skleníky a pod.), s dostatkom možností na sebarealizáciu, reprezentáciu svojho talentu, ale i na vykonávanie praktického vyučovania nielen v škole, ale i v súkromnom sektore,

- sa chcú vzdelávať v odbore, vyučiť sa remeslu, a tak sa kvalitne pripraviť na trh práce a byť na pracovnom trhu uplatniteľní, ale aj záujemcom, ktorí chcú nadobudnúť novú odbornú kvalifikáciu a získať tak možnosť širšieho uplatnenia sa na trhu práce po zrelom uvážení a získaní viacerých životných, resp. pracovných skúseností.

2-ročné nadstavbové štúdium - stupeň vzdelania ISCED 3A:

4511 L ZÁHRADNÍCTVO

Uvedený študijný odbor je určený pre absolventov príbuzných učebných odborov, ktorí majú výučný list a vysvedčenie o záverečnej učňovskej skúške a chcú získať úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne), dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške.

Po získaní takéhoto vzdelania môže absolvent pokračovať:

· v 2-ročnom pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu odboru záhradníctvo so zameraním na záhradnú a krajinársku tvorbu a získať tak záverečnú pomaturitnú skúšku,
· v akomkoľvek vysokoškolskom štúdiu alebo vo vysokoškolskom štúdiu záhradníctva a krajinného inžinierstva či krajinnej a záhradnej architektúry na vysokých školách.

Podmienky prijatia:

· úspešné absolvovanie príbuzného 3-ročného učebného odboru,
· bez prijímacích skúšok.