Kolégium zelenej školy
na SOŠ záhradnícka G.Čejku v Malinove

ČLENOVIA KOLÉGIA

1.ŠO Matúš Halamiček, Emil Mackovčin , Peter Stoklas, Katka Drinková, Ľuboš Lempochner
2.ŠO Alexandra Tkáčová , Kristína Ožvoldová
3.ŠO Veronika Měšťanová ,Barbora Bőhmová,Barbora Mentelová
4.ŠO Dávid Pirožek ,Miroslav Herák, Rudolf Kožuch,Róbert Filípek, Adriana Vavrová
2.NŠ Helena Olenočinová , Michal Záhalka , Denisa Šmigurová, Adam Šimonovič , Dávid Tóth
1.PMŠ Martin Bilka , Stanislava Rojková , Jana Simonidesová
3.VOV Simona Strelková , Marcela Dudášová
1.UO Oľga Mienska, Boris Hajdúch
2.UO Petra Babulíková , Radoslav Krížik, Katarína Vestenická

Ing. Pavol Tóth /koordinátor/
Jana Budayová /koordinátor/
Ing.Alena Martináková /riaditeľ školy/
Ing. Marie Šefčíková /odborný konzultant/
Anna Horváthová / vedúca kuchyne /
Angelika Hronecová / upratovačka /
Mgr. Zuzana Sarková / zástupca rodičov/
Mgr. Zuzana Dovalová / konzultant zelenej školy/
Spolupráca:
Zelená škola ZŠ Malinovo
Zelená škola MŠ Malinovo
Mgr. Alžbeta Šimonovičová, OZ Malinovo

 

Program Zelená škola www.zelenaskola.sk

Zelená škola je medzinárodný certifikačný program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Ekoškôl (Eco-Schools).

Hlavným cieľom programu je pomôcť školám nájsť cestu zmeny vedúcej k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole a spoločnosti. Vychádza z princípu, že nie je možné sa o problematike životného prostredia len učiť, ale že je nevyhnutné sa zároveň snažiť o zmenu v našom konaní.

Program Zelená škola podporuje činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa slovenských škôl, ako je prevádzka školy v medziach platných environmentálnych právnych predpisov, prevencia pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, udržateľná spotreba zdrojov, environmentálna výchova a vzdelávanie.

Proces Zelenej školy je holistický - celostný. Zahŕňa celú školu - žiakov, učiteľov, nepedagogických pracovníkov spolu s členmi miestnej komunity - rodičmi, samosprávou, médiami, miestnymi organizáciami a firmami. Podporuje tímovú prácu a pomáha vytvárať spoločné pochopenie pre spôsob fungovania školy, ale aj komunity, ktorý rešpektuje a chráni životné prostredie.

Zelená škola má napr. zavedený separovaný zber odpadov, snaží sa o úspory energie a zlepšenie prostredia školy a jej okolia. Žiaci s pedagógmi sa zúčastňujú na praktickej ochrane prírody a vo výučbe sa využíva zážitkové vzdelávanie. Učia sa tolerancii, kritickému mysleniu, tvorbe a obhajobe vlastného názoru a zodpovednému konaniu. Zelená škola by mala byť alternatívou aj v zmysle otvorenosti školy novým trendom, novým myšlienkam a alternatívnej pedagogike.

Metodológia programu

V programe Zelená škola sa uplatňuje praktický postup 7 krokov, vypracovaných podľa systému environmentálneho manažmentu EMAS/ISO 14 001. Pri rozhodovaní o udelení certifikátu na konci školského roka sa zohľadňujú kvalitatívne aj kvantitatívne ukazovatele, pričom je kladený dôraz na participáciu žiakov, rozvoj ich samostatnosti a občianskej zodpovednosti.

7 krokov Zelenej školy je: Vytvorenie Kolégia Zelenej školy, Environmentálny audit školy, Environmentálny akčný plán školy, Monitoring a hodnotenie, Environmentálny Školský vzdelávací program, Informovanie a zapájanie širšej školskej komunity, Eko-kódex

Náplňou programu je splniť 7 krokov.
Pre podrobné rozpracovanie je potrebné si vybrať minimálne jednu z nasledujúcich tém: voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody.
Každá prihlásená škola má prideleného konzultanta, ktorý počas celého školského roku je škole k dispozícii a na jeho konci školu ohodnotí podľa pripravenej metodiky. Hodnotenie projektových úloh a aktivít každej školy je následne predložené Rade Zelenej školy a tá následne udelí alebo neudelí škole medzinárodný certifikát Zelená škola. Certifikát a vlajka Eco-Schools sa udeľuje vždy na jeden kalendárny rok a po uplynutí jeho platnosti je potrebné ho obnoviť.