Cvičná firma při SOŠ Záhradnícka G.Čejku

Význam CF na školách spočíva v simulácii reálnej firmy v školských podmienkach; to znamená, že založenie CF, jej fungovanie v rámci jednotlivých podnikových činností /personálna činnosť, odbytová činnosť, marketing, zásobovanie, atď./ až prípadná likvidácia firmy prebieha presne rovnako ako v skutočných podnikoch.

Aj naša škola sa práve pre potrebu skĺbiť teóriu s praxou rozhodla, že začne tento voliteľný predmet vyučovať. Žiaci majú dobrú príležitosť vyskúšať si jednotlivé činnosti, riešiť spoločne vzniknuté problémy, pracovať v tíme, rozhodovať sa naučiť sa oslovovať a získavať si zákazníkov. V CF je výborná príležitosť použiť v práci všetky nadobudnuté vedomosti a zručnosti z rôznych odborných predmetov.

Žiaci sú vedení hlavne k tomu, aby pri práci uplatňovali svoju nápaditosť, tvorivosť a invenciu - pri práci so zákazníkom, pri tvorbe propagačných materiálov, pri príprave účasti na veľtrhoch. Podstata našej práce spočíva v tom, aby žiaci pochopili význam starostlivosti o zákazníka a prispôsobovania sa požiadavkám trhu, čo sú základné princípy marketingového prístupu.

Nikdy ste nepočuli pojem cvičná firma?

Cvičná firma sa často označuje ako most medzi teóriou a praxou, ale môžme ju nazvať aj pojmom "ekonomická hra". Zakladá sa predovšetkým ako simulácia reálnej firmy v školskom prostredí, kde sa simulujú činnosti prebiehajúce v každej reálnej firme.

Žiaci pracujú v cvičnej firme ako jej zamestnanci v jednotlivých oddeleniach, ktoré sú podobné oddeleniam v skutočnej firme. V cvičnej firme môže žiak nájsť pracovnú pozíciu, v ktorej bude pôsobiť aj po absolvovaní štúdia.

Cvičná firma ako cvičný podnikateľský subjekt kopíruje činnosti z hospodárskej praxe a riadi sa platnou legislatívou Slovenskej republiky, ktorá sa vzťahuje na podnikanie a podnikateľské subjekty, preto si plní celý rad povinností, ktoré sú identické s povinnosťami reálnych firiem voči úradom štátnej správy.

Práca v cvičnej firme podporuje zvýšenie samostatnosti, rozvíja schopnosti komunikácie, spolupráce, tímovosti, kreativity, podnikateľského myslenia, zodpovednosti za vlastnú prácu i prezentácie výsledkov vlastnej práce i práce celej firmy.

Systém práce v cvičnej firme:

Cvičné firmy sa zakladajú ako náhrada reálnej hospodárskej praxe, a taktiež slúžia ako účelná
vyučovacia metóda pre školy s ekonomickým zameraním, a tým lepšie pripravujú žiakov na vstup do reálneho života a podporujú ich odborný a sociálny rozvoj. Naučia sa lepšie riešiť určité situácie, ktoré sú súčasťou reálneho života.

Od zamestnancov (žiakov) cvičnej firmy sa žiada zvýšená iniciatíva pri riešení čiastkových úloh, bez ktorej nie je chod firmy možný. V cvičnej firme majú právo urobiť aj chyby, z ktorých sa môžu poučiť, a ktorým sa potom môžu v reálnom živote vyhnúť.


Rada pre zamestnancov (žiakov) v cvičných firmách:

Buďte aktívni a majte cieľavedomý prístup k predmetu cvičná firma. Prinesie Vám radosť z cvičného podnikania. Všetko, čo sa naučíte vo Vašej cvičnej firme, môže zvýšiť
Vaše šance uplatniť sa na trhu práce.

Riaďte sa heslom:

„Od kvality mojej práce, závisí výsledok celej firmy".


Organizačná štruktúra

CF Progress Entertainment Garden PEG, s. r. o. zamestnáva v súčastnosti 18 zamestnancov, ktorí pracujú v jednotlivých oddeleniach.

Oddelenie riaditeľstva:

- zodpovedajú nielen za úspešné vedenie a celkový chod firmy, ale aj za chod jednotlivých ----oddelení a vykonávanú prácu zamestnancov
- nesú zodpovednosť za splnenie prác a splnenie termínov
- organizujú, rozdeľujú a prideľujú prácu jednotlivým oddeleniam
- podpisujú dokumenty a majú podpisovú právomoc
- riešia vzniknuté pracovné problémy
- reprezentujú firmu, získavajú kontakty a nadväzujú na obchodné vťahy
- musia byť pripravení zodpovedať na všetky otázky a riešiť
- problémy, ktoré vzniknú v cvičnej firme
- zodpovedajú za pripravenosť firmy na veľtrh

Oddelenie sekretariátu:

- zodpovedá za presnú evidenciu všetkých dokladov a písomností
- prideľuje poradové čísko písomnostiam
- tvorí zápisnicu z porád
- upravuje obchodné a úradné listy podľa formy
- vybavuje telefonické hovory, faxové a e-mailové správy
- zodpovedá za pripravenosť firmy na veľtrh z technickej stránky

Oddelenie personalistiky:

- zodpovedajú za presnú evidenciu všetkých dokumentov, písomností
- starajú sa o evidenciu zamestancov, zamestnaneckých písomností, dochádzky a pracovného času
- uzatvárajú pracovné zmluvy pri prijímaní zamestnancov
- navrhujú a určujú výšku mzdy pre zamestnancov
- styk so zdravotnou a Sociálnou poisťovňou
- riešia porušenia procovného poriadku a ukončujú pracovný pomer


Ekonomické oddelenie:

- zodpovedajú za presné vedenie účtovných záznamov, zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov
- zostavujú začiatočný účet súvahový
- zostavujú hlavnú knihu - účtovanie všetkých účtovných prípadov na základo predložených dokladov
- realizujú ročnú účtovnú uzávierku a závierku
- vypočitavajú výsledok hospodárenia, vypočítavajú a účtujú mzdy
- zostavujú konečný súvahový účet ziskov a strát

Obchodné oddelenie:

- zodpovedajú za relaizované nákupy pre firmu, evidenciu prijatého tovaru a za predaj produktov firmy
- evidujú skladové zásoby
- vystavujú písomnosti pri nákupe a predaji - objednávka, príjemka, výdajka, skladové karty
- zostavujú a vypracúvajú sortiment tovaru firmy
- zostavujú cenník, robia inventúru skladových zásob
- vedú evidenciu dodávateľov, nadvôzujú kontakty s obchodnými partermi

Oddelenie marketingu a reklamy:

- zodpovedajú za celkový imidž firmy a marketingovej stratégie firmy
- tvoria nové myšlienky, predkladajú návrhy
- navrhujú firemnú pečiatku, spracúvaju prezentačný katalóg
- spracúvajú vizitky a menovky s logom firmy
- zostavujú reklalmné darčeky a propagačné materiály
- tvoria, zostavujú a realizujú reprezentačný stánok na veľtrhu
- vyrábajú vlastnú webovú stránku firmy a robia jej pravidelnú aktualizáciu

Ďalšie oddelenia: Právne oddelenie
Personálny nákup
Kontrolné oddelenie
Oddelenie cudzích jazykov
Asistent PC
Ďalšie dôležité informácie si môžete pozrieť na webovej stránke našej firmy, ktorá sa práve pripravuje.


Konzultankou firmy je pani profesorka Jana Budayová